Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Obrazac pisanog zahtjeva je priložen dolje.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

 

Službeni kontakt podaci službenika za informiranje su:

  •  službenik za informiranje: Jelena Bobovec
  •  e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
  •  službeni telefon broj: 048/ 240-342

 

Obrazac_2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac_3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac_4_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac

 

 

Godisnje_izvjesce_2023

Godisnje_izvjesce 2022

Godisnje_izvjesce 2021

Godisnje_izvjesce 2020

Godisnje_izvjesce 2019

Godisnje_izvjesce 2018

Godisnje_izvjesce 2017

Godisnje_izvjesce 2016