Cilj ovog rada je ukazati na važnost i značaj digitalnih tehnologija, ali i izazove u kreiranju nastave na daljinu i poticanja učenika s različitim stupnjem i vrstom teškoća na realizaciju predviđenog nastavnog plana i programa. Iako je korištenje novih tehnologija svakodnevnica u nastavi učenika s teškoćama, u periodu izolacije bilo je važno pronaći način za motivaciju i praćenje nastavnih sadržaja kako samih učenika tako i njihovih roditelja. Škola učenicima s teškoćama ne predstavlja samo odgojno-obrazovnu ustanovu, već priliku unaprjeđivanja socijalnih kompetencija, pozitivnih vršnjačkih odnosa, strukturu rada te razvijanje svakodnevnih vještina. Svaka vrsta teškoća vrlo često podrazumijeva različiti pristup učeniku, individualizaciju zadataka te prilagodbu zadataka. Rezultati istraživanja (autori istraživanja: Luka Femec i Marica Brzica) prikazani su na konferenciji CUC 2022. u sklopu rada Digitalna tehnologija vs različitost.

Komentiranje je zatvoreno.

Galerija slika
otvori sve | zatvori sve